l’école (part 2)

 [RO]

Încep prin a vă mulțumi pentru suportul acordat în urma ultimului meu articol. În noaptea în care am publicat aveam ceva emoții, crezând că voi primi mesaje de hate:)). But you know what? Am spus-o și o mai spun o dată. E blogul meu, ideile mele și experiențele mele. Până la urmă nu am zis minciuni, ba chiar adevărul verde-n față. Astfel, la insistențele voastre, iată partea a 2-a a articolului despre (problemele din) școală. Have fun ! (voi continua numerotarea din articolul trecut)

4. 50 de minute cam deprimante

Prin 50 de minute, mă refer fix la durata unei ore de clasă. Nu mă refer neapărat la nr. minutelor, dar la felul în care noi le petrecem. Eu personal nu sunt genul de elev care să se uite mereu pe ceas din 5 în 5 minute. După părerea mea, cel mai mult depinde de materie. Sunt materii la care 50 de minute parcă se transformă în 5 minute, dar uneori acele 50 de minute parcă sunt o veșnicie. Revenind… nu vreau să vă spun atmosfera care exista cel mai probabil în fiecare clasă, pentru că o știți deja. Vreau să spun că orele în aer liber sau în alte locuri, înafară de o sală de clasă (în care stăm înghesuiți ca niste creioane într-o cutie de chibrituri), ar fi mult mai interesante pentru noi, elevii. Spre exemplu,materia de a 8-a care este despre mediu se poate explica mai bine în natura(just saying:)))) ). Ideea e că dacă ne arătăm puțin interesul, ne putem petrece orele în medii care ne ajută să înțelegem informațiile( care nu ne sunt utile în viață, dar tot dăm test din ele :)) )

5. dezamăgire

Chill, nu e vreo parte din articol în care sunt depresiv:))) În această parte vreau să vorbesc despre felul în care sistemul educațional nu ne oferă acel suport de care noi avem nevoie pentru a urma cariera pe care toți ne-o dorim în felul nostru și în funcție de pasiunile pe care le avem. Știi acele seriale sau filme de pe Netflix în care se promovează imaginea aia de „perfect highschool” ? Pe lângă sinucideri (13rw), mult sex (elite) și revolta elevilor ( cam toate:)) ), existau foarte multe clase în care cântai, pictai, aveau loc cluburi de lectură, cursuri de teatru( care nu mi-ar displăcea absolut deloc) și așa mai departe. Cum spuneam și în articolul trecut, școala ne obligă doar să absorbim forțat niște informații nefolositoare. În loc să își asculte elevii, să rezolve problemele foarte evidente, să facă dintr-o clădire rece o clădire, un loc călduros (la propriu și la figurat) în care elevii să vină cu drag, școala doar scoate niște oameni pe bandă rulantă… oameni care au renunțat de mult la ideea ca pot ajunge sportivi de succes, scriitori, vedete sau nu mai știu eu ce. Cel mai mult mă întristează când aud că unii elevi renunță la pasiunile lor, pentru școală. Dar hei, îți dau un sfat: Să nu renunți niciodată la visurile tale! Trebuie să crezi în tine, să ai mereu dorința aia arzătoare în suflet, și dacă mai pui și puțină perseverență, visul tău poate deveni realitate.

6. revoltă

Prin revoltă nu mă refer la grevă sau proteste. Mă refer la chiul. Da, și eu am chiulit, și nu îmi e rușine să recunosc. Chestia asta legată de chiul poate avea 2 perspective: a) n-am chef de oră, hai la o cafea. b) chiulitul e un mod prin care acel profesor de la care ai chiulit și-a luat,indirect, responsabilitatea asupra ta și un mod prin care te poți duce în locuri frecventate de oameni ciudați și de acolo… Dumnezeu cu mila. Acum, ambele perspective sunt adevărate. Mai exact, „a)” este viziunea elevilor, iar „b)” este viziunea profesorilor. Well, îi înțeleg și pe profesori oarecum, în sensul că dacă ți se întâmplă ceva în timupul absenței tale de la oră, profesorul e primul și cred că singurul care răspunde de tine.

Ultima parte, dar nu cea din urmăăăă:

7. Ce am învățat până acum din școală?

Nimic folositor în viață.

Buuuuuuuunnn, gata pe azi. Mersi pentru timpul acordat citirii acesti articol. Până săptămâna viitoare când voi posta un nou articol, STAI ACASĂ! See ya ;))

 [EN]

I begin by thanking you guys for your support following my latest article. The night I published I had some emotions, thinking I would get hate messages:)). But you know what? I said it and I say it again. It’s my blog, my ideas and my experiences. In the end, I didn’t tell lies, even the powerful truth in my face. Thus, at your insistence, here is part 2 of the article about (problems in) school. Have fun! (I will continue the numbering of the last article)

4. 50 minutes kinda depressing

By 50 minutes, I mean exactly the duration of a class class. I don’t necessarily mean No. minutes, but the way we spend them. I personally am not the kind of student who always looks on the clock every five minutes. In my opinion, it depends most on the subject. There are subjects that 50 minutes seem to turn into five minutes, but sometimes those 50 minutes are like forever. Returning… I don’t want to tell you the atmosphere that most likely exists in every class, because you already know it. I mean, classes outdoors or in other places, apart from a classroom (where we’re crammed like pencils into a matchbox), would be much more interesting for us students. For example, the 8th material that is about the environment can be better explained in nature (just saying:)))) ). The point is, if we show a little interest, we can spend hours in environments that help us understand information (which is not useful to us in life, but we still test it :)) ).

5. Disappointment

Chill, there’s no part of the article where I’m depressed:))) In this part I want to talk about how the education system doesn’t give us the support that we need to pursue the career that we all want in our own way and according to the passions we have. You know those Netflix shows or movies where they promote that „perfect highschool” image? In addition to suicides (13rw), a lot of sex (elites) and student revolt (pretty much all:)) ), there were a lot of classes where you sang, painted, there were reading clubs, drama classes (which I would neither dislike at all) and so on. As I said in the last article, the school only forces us to forcibly absorb some useless information. Instead of listening to their students, solving very obvious problems, making a cold building a building, a warm place (literally and figuratively) where students come with love, the school just takes some people out on the conveyor belt… people who have long given up on the idea that they can become successful athletes, writers, celebrities or I don’t know what anymore. It saddens me most when I hear that some students give up their passions for school. But hey, I’ll give you one piece of advice: Never give up on your dreams! You have to believe in yourself, always have that burning desire in your heart, and if you put a little more perseverance, your dream can come true.

6. Revolt

By riot I don’t mean strike or protest. I’m talking about truancy. yes, I skipped it, too, and I’m not ashamed to admit it. This truancy thing can have two perspectives: a) I’m not in the mood for an hour, let’s have a coffee. b) truancy is a way that the teacher you skipped indirectly took responsibility for you and a way to go to places frequented by strange people and from there… God with mercy. Now, both perspectives are true. Specifically, „a)” is the students’ vision, and „b)” is the teachers’ vision. Well, I understand the teachers somewhat, too, in the sense that if something happens to you during your absence from class, the teacher is the first, and I think the only one who’s responsible for you.

The last part, but not the least :

7. What have we learned so far from school?

Nothing useful in life.

Okkk, that is it. Thanks for your time reading this article. Until next week when I post a new article, STAY HOME! See ya ;))

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s